Blogg

Hur många barn föds i Sverige varje år?

Den demografiska utvecklingen i Sverige bekymrar de flesta samhällsvetare. Andelen äldre blir allt större och politiker funderar över hur välfärdssamhället skall klara av vård och omsorg. Självklart är det viktigt att nativiteten då inte sjunker. Det har den inte heller gjort de senaste åren enligt statistik från SCB.

År 2021 föddes drygt 114 000 barn, medan det år 2000 föddes strax över 90 000 barn. Hur många barn föds i Sverige varje år i förhållande till den totala folkmängden? Befolkningen år 2021 var 10,4 miljoner. Andelen födda barn i förhållande till totalbefolkningen var därmed 1,1 procent. Vi kan jämföra det med barnafödande år 1900. Då föddes 138 000 barn och befolkningen var 5,1 miljoner. Barnafödandet uppgick då till 2,7 procent av befolkningen.

Hur många barn föds varje år i Sverige?

Vi kan konstatera att nativiteten har utvecklats relativt väl de senaste åren. Vilka faktorer påverkar då svaret på frågan hur många svenska barn föds i Sverige varje år?

Frågan är inte ny. Redan i mitten på 1930-talet skrev makarna Alva och Gunnar Myrdal en rapport kallad “Kris i befolkningsfrågan”. I början av förra seklet var barnkullarna stora och fattigdomen stor. Tack vare sexualupplysning och preventivmedel minskade dock nativiteten. 

Makarna Myrdal befarade att detta i sin tur skulle leda till sänkt levnadsstandard. Vem skulle jobba? För att hindra en sådan utveckling föreslogs ett antal åtgärder, såsom bättre bostäder, barnbidrag, barnomsorg med mera. Därigenom skulle befolkningen få råd att sätta barn till världen. Många av dessa förslag genomfördes under mitten av 1900-talet och ett välfärdssamhälle byggdes upp. 

Barnafödande i framtiden

Hur många svenska barn föds i Sverige varje år i framtiden? Det vet vi naturligtvis inte, men det finns flera intressanta tendenser. Förstföderskorna blir till exempel äldre och äldre, speciellt i storstadsområden. Invandringen är också något som har haft stor betydelse för utvecklingen av nativiteten. Kvinnor med invandrarbakgrund föder barn i tidig ålder.

Vi kan räkna med att politiker även i fortsättningen kommer att fokusera på att hela tiden förbättra villkoren för barnfamiljer. Ett samhälle med sjunkande nativitet skulle bli förödande för välfärdssamhället.